977 95 81 54 info@universpime.com

UNIVERS PIME I AUTÒNOMS

ASSESSORIA FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL

UNIVERS PIME I AUTÒNOMS

ASSESSORIA FISCAL, COMPTABLE I MERCANTIL

ASSESSORIA FISCAL-COMPTABLE-MERCANTIL

Més de 35 anys administrant petites i mitjanes empreses i autònoms

ASSESSORIA FISCAL A REUS:

Com ASSESSORIA FISCAL, a UNIVERSPIME I AUTÒNOMS ens encarreguem de l’elaboració i presentació de les declaracions de la societat o autònom. També oferim serveis adaptats a les necessitats de l’empresa, com a inspeccions o planificacions fiscals.

A més com a ASSESSORIA COMPTABLE, gestionem puntualment la comptabilitat de la seva empresa o autònom, confeccionem els estats comptables i la memòria anual.

Abogados en Cambrils

ASSESSORIA FISCAL

 

 • Planificació i assessorament fiscal

  UNIVERSPIME es fa càrrec d’analitzar la situació financera d’una persona o empresa per desenvolupar estratègies fiscals que maximitzin els beneficis i minimitzin la càrrega tributària legalment.

 

 • Preparació i presentació de declaracions d’impostos

  Estem capacitats per preparar i presentar les declaracions d’impostos requerides per les autoritats fiscals. Això inclou la declaració de l’impost sobre la renda, l’impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos aplicables.

 

 • Resolució de problemes fiscals

  En cas que sorgeixin problemes o discrepàncies amb les autoritats fiscals, li oferim assistència en la resolució d’aquests conflictes, així com representació davant les autoritats, negociació d’acords o presentació d’apel·lacions.

 

 • Auditoria i revisió d’estats financers

  També podem realitzar auditories i revisions dels estats financers de la seva empresa per garantir el compliment de les normatives fiscals i comptables, així com identificar possibles àrees de millora.

 

 • Assessorament en transaccions i estructures fiscals

  Quan es realitzen transaccions financeres, com ara fusions, adquisicions o reestructuracions corporatives, li oferim assessorament sobre les implicacions fiscals d’aquestes operacions. Això pot incloure l’optimització de l’estructura fiscal, l’avaluació de riscos i el compliment normatiu.

ASSESSORIA COMPTABLE

 • Comptabilitat general

  Control·lem i mantenim els registres comptables de l’empresa o l’autònom. Això implica l’organització i registre de les transaccions financeres, com ara ingressos, despeses, compres i vendes, per generar els estats financers necessaris.

 

 • Elaboració dels estats financers

  UNIVERSPIME prepara els estats financers, com ara el balanç general, l’estat de resultats i l’estat de fluxos de tresoreria. Aquests informes proporcionen una visió clara de la situació financera de la petita i mitjana empresa o l’autònom, facilitant la presa de decisions informades.

 

 • Anàlisi financer

  Realitzem anàlisis detallats dels estats financers per avaluar la salut financera de l’empresa o l’autònom. Això inclou el càlcul d’indicadors financers, la identificació de tendències i la detecció de possibles àrees de millora.

 

 • Gestió d’impostos

  Ens encarreguem de la gestió dels impostos i obligacions fiscals de la petita i mitjana empresa o l’autònom. Això inclou la preparació i presentació de declaracions d’impostos, la planificació fiscal per minimitzar la càrrega tributària i l’assessorament sobre canvis en la legislació fiscal.

 

 • Assessorament comptable i financer

  UNIVERSPIME ofereix assessorament personalitzat sobre qüestions comptables i financeres. Aquest assessorament inclou des de la interpretació de la normativa comptable fins a l’assessorament en la elecció d’estructures de costos, passant pel control pressupostari o gestió de tresoreria i la planificació financera a curt i llarg termini.

ASSESSORIA MERCANTIL

 • Constitució i formalització d’empreses

  Donem assistència en el procés de constitució d’empreses, ja sigui com a societat o com a autònom. Oferim assessorament sobre la forma jurídica més adequada, la redacció i presentació de la documentació necessària, l’obtenció de permisos i llicències, i el registre als organismes competents.

 

 • Gestió de contractes i documentació mercantil

  Ens encarreguem de redactar, revisar i gestionar contractes comercials, acords entre socis, contractes de lloguer, contractes de compravenda, entre d’altres. També podem oferir assessorament sobre aspectes legals i normatives aplicables a l’àmbit mercantil.

 

 • Compliment normatiu

  UNIVERSPIME assessorament mercantil ajuda a les PIME i autònoms a complir amb les obligacions legals i normatives, realitzant assessorament sobre la normativa fiscal, laboral, de protecció de dades i altres regulacions específiques del sector en què opera l’empresa.

 

 • Assessorament en operacions comercials

  Com a assessoria mercantil, oferim orientació en operacions comercials, com ara fusions, adquisicions, escissions o dissolucions d’empreses. Això implica l’anàlisi de la viabilitat i els aspectes legals d’aquestes operacions, la preparació de la documentació corresponent i l’assessorament en la negociació d’acords.

 

 • Resolució de conflictes i reclamacions

  En cas de sorgir disputes o conflictes comercials, proporcionem assistència en la resolució d’aquestes controvèrsies. Això pot incloure la negociació, la mediació, la presentació de reclamacions o la representació legal en processos judicials.

Abogados en Cambrils

ÚLTIMES NOTÍCIAS

Escriu missatge
Necessites ajuda?
UNIVERSPIME I AUTÒNOMS
Hola, en què podem ajudar-te?